موزه زمین شناسی
اطلاعات علمي

          تعريف: كاني (Mineral) عبارتست از جسمي همگن ، طبيعي و معمولا متبلور

          روشهاي شناسايي كانيها

-1روش شناسايي دستي:

- رنگ: كانيهاي تك رنگ و كانيهاي چند رنگ و كانيهاي با رنگ كاذب

- رنگ خاكه: عبارتست از رنگ پودر كاني كه معمولا ثابت مي باشد.

- جلا: نحوه يا ميزان انعكاس نور از سطح كاني را مي گويند.انواع جلا...

- شفافيت: عبارتست از قابليت عبور نور از كاني

- وزن مخصوص: نسبت بين جرم حجمي يك جسم به جرم حجمي آب

- سختي: ميزان مقاومت يك جسم در برابر اعمال نوع خاصي از نيرو- جدول موهس

- خاصيت مغناطيسي: كانيهاي ديامگنتيك- كانيهاي پارا مگنتيك- كانيهاي فرومگنتيك

- خاصيت نوردهي (لومي نسانس): فلور سانس و فسفر سانس

- خاصيت پيرو الكتريسيته: اگر حرارت دهيم در آنها قطب هاي و ايجاد مي شود.

- خاصيت پيزو الكتريسيته: اگر فشار دهيم در آنها قطب هاي و ايجاد مي شود.

- خاصيت راديو اكتيويته: گايگر مولر

- رخ: تفاوت در نوع پيوندهاي شيميايي در جهات مختلف

- مزه كاني

- بوي كاني

- سيستم تبلور

-2 روش شناسايي ميكروسكوپي:

- كانيهاي شفاف: تهيه مقاطع نازك ميكروسكوپهاي با نور عيوري

- كانيهاي كدر: تهيه مقاطع صيقلي ميكروسكوپهاي با نور انعكاسي

-3 روش آناليز دستگاهي

- روش شيمي تر

XRD-

XRF -

-و...

سيستم هاي تبلور كانيها

1كوبيك: الماس،گالن،فلورين،پيريت،هاليت،گارنت،مگنتيت...

2 تتراگونال: روتيل،كاسيتريت،زيركن،كالكوپيريت...

3 تريگونال: هگزاگونال: كوارتز،بريل،آپاتيت،تورمالين...

4 مونوكلينيك: ژيپس،مالاكيت،موسكوويت،ارتوز،يشم...

5تري كلينيك: كيانيت،كائولن،آلبيت،ميكروكلين...

6 اورتورومبيك: اليوين،آراگونيت،توپاز،باريت...

طبقه بندي كانيها

1 -كانيهاي سيليكاته

2 -كانيهاي غير سيليكاته

كانيهاي سيليكاته

1 -تكتو سيليكاتها: SiO2

2 -فيلو سيليكاتها: Si4O10

3- اينوسيليكاتها :SiO3

4- سورو سيليكاتها :Si2O7

5- نزو سيليكاتها :SiO4

6- سيكلو سيليكاتها : Si6O18

كانيهاي غير سيليكاته

1- عناصر آزادAu,Ag,Pt,C,As,… :

2- اكسيدها : O

3- هيدروكسيدها : OH

4-سولفيدها و سولفوسالتها : S

5-كربناتها : CO3

6-هاليدها : F, Cl ,B ,I

7-سولفاتها : SO4

8-كروماتها، تنگستاتها و موليبداتها : CrO4,WO4,MoO4

9-بوراتها : BO3

10-نيتراتها : NO3

11-فسفاتها، ارسناتها و واناداتها :PO4,AsO4,VO4

رده بندي تجاري مواد معدني

1- عناصر

2- كاني

3- بلور

4- سنگ

1- عناصر

اكثر مواد معدني به خاطر وجود عنصر يا عناصر خاصي كه همراه دارند مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

اين مواد پايه و اساس صنايع را تشكيل مي دهند.

1- عناصر فلزي Fe ,Ti ,Cr ,Mn ,…

2- عناصر سبك Al ,Li ,Be ,Mg

3- عناصر بنيادي Cu ,Zn ,Pb ,Sb ,Ni

4- عناصر جزئي W ,Mo ,Sn ,Co ,Hg ,Bi ,Zr ,Cs

5- عناصر گرانبها Au ,Ag ,Pt ,Os ,Ir

6- عناصر راديو اكتيو U ,Ra ,Th

7- عناصر كمياب La, Ce, Nd, Eu, Sm, Pr , Gd

-2كانيها

بعضي از كانيها به دليل خواص فيزيكوشيميايي ويژه اي كه دارند در صنايع مختلف به مصرف مي رسند:

1- ديرگدازها: گرافيت، كروميت، بوكسيت، منيزيت، كوارتز، آندالوزيت، زيركون، اسپينل، فورستريت، كيانيت، سيليمانيت

2- عايق هاي حرارتي: آزبست، ورميكوليت

3- كمك ذوب: فلوريت، آلبيت، بوراكس، كربنات سديم، كريوليت، كوارتز، نفلين، كلسيت،دولوميت، نيترات سديم و پتاسيم

4- كودهاي شيميايي: آپاتيت، نيتراتها، نمكهاي سديم و پتاسيم، گلوكونيت،ژيپس، گوگرد، كلسيت، بوراكس، سولفات منيزيم و پتاسيم

5- پركننده: كائولن، تالك، ميكاهاف باريت،فلدسپاتها، آزبست، پيروفيليت، كلسيت، گچ، ورميكوليت، كوارتز

6- سراميك: كائولن، كربنات سديم، فلوريت، كانيهاي رسي، فلدسپات پتاسيك و سديك، كوارتز، بوراكس

7- تصفيه، بي رنگ و جذب كننده:مونتموريونيت، زئوليت، كائولن

8- مصارف شيميايي: نمكها، گوگرد، پيريت، آرسنو پيريت، زرنيخ، فلوريت، باريت،ويتريت، سلستيت، استرونسيانيت، كلسيت، آراگونيت، كروميت، منيزيت، انيدريت، بريل، روتيل، زيركون، پيرولوسيت

9- مواد رنگي:گوتيت، هماتيت، گرافيت، ليمونيت، مگنتيت، روتيل

10- كانيهاي قيمتي: فيروزه، عقيق، ژادئيت(يشم)، اپال،ياقوت، توپاز، زمرد، لاجورد، انواع كوارتز، اسپدومن

  

فسيل يا سنگواره چيست؟

معناي لغوي فسيل عبارتست از چيزي كه از حفاري بدست آمده باشد . اما امروزه براي آن معناي ديگري متصورند و آن را مدرك و دليلي شناخته شده از حيات گذشته مي دانند ؛ به عبارت ديگر فسيلها ، اجساد و بقايا و آثار موجوداتي مي باشند كه پس از مرگ در بين رسوبات دفن شده و همراه با آنها تحت تاثير پديده سنگ شدگي ( دياژنز ) قرار گرفته اند . بنابراين فسيلها انواع باقيمانده جانوري و گياهي نظير جسم حيوانات و استخوانهاي مربوط به آنها ، تنه گياهان قديمي و ساختمان شان ، كرمهاي نرم ، ستاره هاي دريايي و غيره ( از نقطه نظر تشريحي ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظير فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبيعي ) و اثر لانه ها ، آشيانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعي ) را شامل مي شود و تمامي اينها بطور مستقيم توسط موجودات كه در گذشته مي زيسته اند ، بوجود آمده اند . بدين ترتيب براي آنكه يك شي فسيل به حساب آيد ، بايستي بقايا و يا آثار فعاليت زيستي موجودات گذشته باشد . بطور كلي فسيلها به دو گروه تقسيم مي نمايند :

1- فسيلهاي اندامي

2- فسيلهاي اثري

منظور از فسيلهاي اندامي بقاياي حقيقي موجودات زنده مي باشند كه در حالات بسيار مساعد شكل آنها با شكل موجود زنده اصلي اوليه كاملا تطبيق مي كند و تغيير زيادي در آن صورت نگرفته است . اما فسيلهاي اثري علائم غير مستقيم حيات هستند كه توسط موجودات بر جاي گذاشته شده اند . جاي پاهاي دايناسور ، اثر نقب زدن كرمها ، اثرات ناشي ازخزيدن تريلوبيت ها و ساير شواهد فرايندهاي حيات همچون فضولات و مدفوعات كه بصورت فسيل در آمده اند همگي جزء فسيلهاي اثري محسوب مي گردند .

انواع معروفتر فسيل ها در ادامه جهت آشنايي ابتدايي علاقمندان آمده است:

اثر فسيل ها

اثرهاي فسيل ،شامل هر نوع اثر يا علامت محفوظ مانده از فعاليتي (مثل: تغذيه، خراشيدن، حفاري، قدم زدن يا استراحت) مي باشند. بسياري از جانوران، گياهان، تك سلولها و باكتري ها، رد و اثر خود را به صورت فسيل بجا گذاشته اند.

اينها مي توانند به حالت لوله، خطوط، خراشيدگي يا ساير ويژگي ها باشند. آنها نشان دهنده مشخصات گوناگوني مثل انواع تقارن يا شباهت با آثار ايجاد شده از موجودات امروزي باشند كه نشان دهنده ايجاد آنها توسط موجود زنده است.در برخي موارد، مثل رد پاهاي دايناسور يا نقب هايي كه توسط انواع خاصي از موجودات بوجود آمده اند، در اين حالت امكان تشخيص اينكه چه گروه از جانداران اين آثار را ساخته اند ،مشكل است.

 

 

 

 

 

493
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
منو اصلی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal